Certyfikaty

Certifications

Below is a listing and brief description of Eco Statics certifications.

KOMISJA EUROPEJSKA

Komisja Europejska określa znak certyfikacji CE jako “paszport”, który umożliwia producentom swobodny obiegu produktów przemysłowych na rynku wewnętrznym UE. Znak CE zaświadcza, że produkty te spełniają unijne wymogi w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, które zapewniają bezpieczeństwo konsumentów i miejsca pracy. Wszyscy producenci w UE i za granicą muszą umieścić znak CE na produktach objętych dyrektywami “Nowe podejście” w celu umieszczenia ich produktów w Europie. Gdy produkt otrzyma znak CE, może być wprowadzany do obrotu w całej UE bez konieczności dalszej modyfikacji produktu.

Większość produktów objętych dyrektywami w sprawie nowego podejścia może być certyfikowana przez producenta i nie wymaga interwencji niezależnej firmy badawczej/certyfikującej (jednostki notyfikowanej) upoważnionej przez UE. W celu samocertyfikacji producent musi ocenić zgodność wyrobów z mającymi zastosowanie dyrektywami i normami. Chociaż stosowanie norm zharmonizowanych UE jest teoretycznie dobrowolne, w praktyce stosowanie norm europejskich jest najlepszym sposobem spełnienia wymogów ce dyrektyw dotyczących znaków CE. Dzieje się tak dlatego, że normy oferują konkretne wytyczne i testy w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa, podczas gdy dyrektywy, o charakterze ogólnym, nie.

OGRANICZENIE SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH

RoHS, znany również jako bezołowiowy, oznacza ograniczenie substancji niebezpiecznych. RoHS, znany również jako dyrektywa 2002/95/WE, pochodzi z Unii Europejskiej i ogranicza stosowanie sześciu materiałów niebezpiecznych występujących w produktach elektrycznych i elektronicznych. Wszystkie mające zastosowanie produkty na rynku UE po 1 lipca 2006 r. muszą zostać zgodne z przepisami dotyczącymi rohs. RoHS wpływa na całą branżę elektroniczną i wiele produktów elektrycznych.

Definicja i cel dyrektywy RoHS są dość proste. Dyrektywa RoHS ma na celu ograniczenie niektórych substancji niebezpiecznych powszechnie stosowanych w sprzęcie elektronicznym i elektronicznym. Każdy składnik zgodny z RoHS jest testowany na obecność ołowiu (Pb), kadmu (Cd), rtęci (Hg), sześciowartościowego chromu (Hex-Cr), polibromowanych bifenyli (PBB) i polibromowanych eterów difenylowych (PBDE). W przypadku kadmu i sześciowartościowego chromu musi istnieć mniej niż 0,01% masy substancji na poziomie surowych jednorodnych materiałów. W przypadku ołowiu, PBB i PBDE nie może być więcej niż 0,1% materiału, po obliczeniu wagowo w surowych jednorodnych materiałach. Każdy komponent zgodny z RoHS musi mieć 100 ppm lub mniej rtęci, a rtęć nie może być celowo dodana do komponentu. W UE niektóre urządzenia wojskowe i medyczne są zwolnione z przestrzegania przepisów dotyczących rohs.

LABORATORIA BADAWCZE EDISON

ETL, Edison Testing Laboratories, Listed Mark jest dowodem zgodności produktu (elektryczne, gazowe i inne normy bezpieczeństwa) z normami bezpieczeństwa w Ameryce Północnej. Władze posiadające jurysdykcję (AHJ) w 50 stanach i Kanadzie oraz sprzedawcy detaliczni akceptują znak ETL jako dowód bezpieczeństwa produktu. Producenci wybierają certyfikat ETL, ponieważ daje im to przewagę konkurencyjną na rynku. Dzisiaj, ETL Listed Mark jest opisywany na miliony produktów sprzedawanych przez głównych sprzedawców detalicznych. Produkt z ekstraktem ETL przekształca znak z certyfikatem ITS. Ten znak certyfikujący wskazuje, że produkt został przetestowany i spełnił minimalne wymagania powszechnie uznanej normy bezpieczeństwa produktów w USA, że zakład produkcyjny został poddany audytowi oraz że wnioskodawca zgodził się na program okresowych kontroli kontrolnych w fabryce w celu sprawdzenia ciągłej wydajności.

KANADYJSKIE STOWARZYSZENIE STANDARDÓW

Certyfikacja CSA CsA Group ma największy obszar tematyki uznania SDOs akredytowanych przez Standards Council of Canada (SCC), organizacja, która koordynuje Kanada National Standards System. Utrzymujemy naszą akredytację poprzez opracowanie standardów konsensusu, które są zgodne z wymogami ustanowionymi przez SCC.

FEDERALNA KOMISJA KOMUNIKACJI

Federalna Komisja Łączności (FCC) jest niezależną agencją rządową Stanów Zjednoczonych, która jest bezpośrednio odpowiedzialna przed Kongresem. FCC została ustanowiona przez Communications Act z 1934 roku i jest odpowiedzialna za regulację komunikacji międzystanowej i międzynarodowej przez radio, telewizję, telewizję, satelitę i telewizję kablową. Jurysdykcja FCC obejmuje 50 stanów, Dystrykt Kolumbii i amerykańskie posiadłości.

Wszystkie urządzenia, które działają z częstotliwością zegara 9 kHz, muszą przetestować swój produkt zgodnie z odpowiednim kodem FCC.

Shopping Cart