Certifieringar

Certifications

Below is a listing and brief description of Eco Statics certifications.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Europeiska kommissionen beskriver CE-certifieringsmärket som ett “pass” som gör det möjligt för tillverkare att fritt cirkulera industriprodukter inom EU:s inre marknad. CE-märkningen intygar att produkterna har uppfyllt EU:s hälso-, säkerhets- och miljökrav som säkerställer konsument- och arbetsplatssäkerhet. Alla tillverkare i OCH UTOMLANDS måste anbringa CE-märkningen på de produkter som omfattas av direktiven om den nya metoden för att marknadsföra sina produkter i Europa. När en produkt får CE-märkningen kan den saluföras i hela EU utan att genomgå ytterligare produktmodifiering.

De flesta produkter som omfattas av direktiven enligt den nya metoden kan vara självcertifierade av tillverkaren och kräver inte att ett oberoende provnings-/certifieringsföretag som godkänts av EU-godkända företag (anmält organ) ska ingripa. För att självcertifiera skall tillverkaren bedöma produkternas överensstämmelse med tillämpliga direktiv och standarder. Användningen av EU:s harmoniserade standarder är frivillig i teorin, men i praktiken är användningen av europeiska standarder det bästa sättet att uppfylla CE-märkningsdirektivens ce-direktiv. Detta beror på att standarderna erbjuder särskilda riktlinjer och tester för att uppfylla säkerhetskraven, medan direktiven, av allmän karaktär, inte gör det.

BEGRÄNSNING AV FARLIGA ÄMNEN

RoHS, även känd som Blyfri, står för Begränsning av farliga ämnen. RoHS, även kallat direktiv 2002/95/EG, har sitt ursprung i Europeiska unionen och begränsar användningen av sex farliga material som finns i elektriska och elektroniska produkter. Alla tillämpliga produkter på EU-marknaden efter den 1 juli 2006 måste uppfylla Kraven i RoHS. RoHS påverkar hela elektronikindustrin och många elektriska produkter också.

Definitionen och syftet med RoHS-direktivet är ganska enkelt. RoHS-direktivet syftar till att begränsa vissa farliga ämnen som vanligen används i elektronisk och elektronisk utrustning. Alla RoHS-kompatibla komponenter testas med hjälp av bly (Pb), Kadmium (Cd), Kvicksilver (Hg), sexvärt krom (Hex-Cr), polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE). För kadmium och sexvärt krom skall ämnet vara mindre än 0,01 viktprocent vid råhomogena material. För bly, PBB och PBDE får det inte finnas mer än 0,1 % av materialet, beräknat i vikt på råbetydiga material. Alla RoHS-kompatibla komponenter måste ha högst 100 ppm eller mindre kvicksilver och kvicksilvret får inte avsiktligt ha tillsatts komponenten. I EU är viss militär och medicinsk utrustning undantagen från RoHS-efterlevnad.

EDISON PROVNING LABORATORIER

ETL, Edison Testing Laboratories, Listed Mark är ett bevis på produktöverensstämmelse (elektriska, gas och andra säkerhetsstandarder) till nordamerikanska säkerhetsstandarder. Myndigheter med jurisdiktion (AHJ) i 50 stater och Kanada och återförsäljare accepterar ETL Noterade Mark som bevis på produktsäkerhet. Tillverkarna väljer ETL-certifiering eftersom det ger dem en konkurrensfördel på marknaden. Idag är ETL-noterade mark med på miljontals produkter som säljs av stora återförsäljare. Produkten med ETL-extrakt transformerar Listad mark från certifierad av ITS. Detta certifieringsmärke anger att produkten har testats till och har uppfyllt minimikraven för en allmänt erkänd amerikansk produktsäkerhetsstandard, att tillverkningsanläggningen har granskats och att sökanden har gått med på ett program med periodiska fabriksuppföljningsinspektioner för att verifiera fortsatt prestanda.

KANADENSISKA STANDARDER ASSOCIATION

CSA certifiering CSA Group har den största ämnesområde erkännande av SDOs ackrediterade av Standards Council of Canada (SCC), en organisation som samordnar Kanadas National Standards System. Vi upprätthåller vår ackreditering genom att utveckla konsensusstandarder som följer de krav som fastställts av SCC.

FEDERAL KOMMUNIKATIONSKOMMISSION

Federal Communications Commission (FCC) är en oberoende amerikansk myndighet som är direkt ansvarig inför kongressen. FCC inrättades genom Communications Act från 1934 och har till uppgift att reglera mellanstatliga och internationella kommunikationer via radio, TV, tråd, satellit och kabel. FCC: s jurisdiktion omfattar 50 stater, District of Columbia, och amerikanska ägodelar.

Alla enheter som arbetar med en klockfrekvens på 9 kHz måste testa sin produkt enligt lämplig FCC-kod.

Varukorg